4. 5. Vô gián duyên (anantarapaccayo) / Đẳng vô gián duyên (samanantarapaccayo)