Tâm

//kiwi6.com/playlists/widget/21401-Tam?autostart=false&show_artist=false

 • Đại cương Thắng Pháp
 • Bốn Pháp Siêu Lý
 • Tâm phân theo giới vức
 • Tâm bất thiện (1 & 2)

 • Tâm vô nhân (1 & 2)
 • Tâm tịnh hảo (1 & 2)
 • Cách cho quả của tâm Thiện Dục giới
 • 5 nhân sanh tâm thiện
 • Tâm thiền sắc giới
 • 5 chi thiền (1 & 2)

 • Tâm vô sắc giới
 • Tâm siêu thế