Danh chế định

  1. Danh chơn chế định (vijjamānapaññatti)
  2. Phi danh chơn chế định (avijjamānapaññatti)
  3. Danh chơn – Phi danh chơn chế định (vijjamānena avijjamānapaññatti)
  4. Phi danh chơn – Danh chơn chế định (avijjamānena vijjamānapaññatti)
  5. Danh chơn – Danh chơn chế định (vijjamānena vijjamānapaññatti)
  6. Phi danh chơn – Phi danh chơn chế định (avijjamānena avijjamānapaññattīti)