Nghĩa chế định

1. Hình thức chế định

2. Hiệp thành chế định

3. Chúng sanh chế định

5. Phương hướng chế định

4. Thời gian chế định

6. Hư không chế định

7. Tiêu biểu chế định