Tâm sở

 1. Tâm sở Xúc
 2. Tâm sở hữu Thọ
 3. Tâm sở hữu Tưởng
 4. Tâm sở hữu Tư
 5. Tâm sở hữu Nhất hành
 6. Tâm sở hữu Mạng quyền & Tác ý
 7. Tâm sở hữu biệt cảnh – Tầm
 8. Tâm sở hữu biệt cảnh – Tứ
 9. Tâm sở hữu biệt cảnh – Thắng giải
 10. Tâm sở hữu biệt cảnh – Cần
 11. Tâm sở hữu biệt cảnh – Hỷ
 12. Tâm sở hữu biệt cảnh – Dục
 13. Tâm sở hữu bất thiện
 14. Tâm sở hữu bất thiện – si phần
 15. Tâm sở hữu bất thiện – vô tàm
 16. Tâm sở hữu bất thiện – vô quý
 17. Tâm sở hữu bất thiện – phóng dật
 18. Tâm sở hữu bất thiện – tham phần
 19. Tâm sở hữu bất thiện – tà kiến

 20. Tâm sở hữu bất thiện – ngã mạn 1,2,3

 21. Tâm sở hữu bất thiện – sân phần 1,2

 22. Tâm sở hữu bất thiện – tật
 23. Tâm sở hữu bất thiện – lận
 24. Tâm sở hữu bất thiện – hối
 25. Tâm sở hữu bất thiện – hôn phần
 26. Tâm sở hữu bất thiện – hoài nghi 1,2
 27. Tâm sở hữu tịnh hảo
 28. Tâm sở hữu tịnh hảo – tín 1,2

 29. Tâm sở hữu tịnh hảo – niệm 1,2

 30. Tâm sở hữu tịnh hảo – tàm
 31. Tâm sở hữu tịnh hảo – quý
 32. Tâm sở hữu tịnh hảo – vô tham 1,2

 33. Tâm sở hữu tịnh hảo – vô sân 1,2

 34. Tâm sở hữu tịnh hảo – quân bình
 35. Tâm sở hữu tịnh hảo – tịnh thân tịnh tâm
 36. Tâm sở hữu tịnh hảo – khinh thân khinh tâm
 37. Tâm sở hữu tịnh hảo – nhu thân nhu tâm
 38. Tâm sở hữu tịnh hảo – thích thân thích tâm
 39. Tâm sở hữu tịnh hảo – thuần thân thuần tâm
 40. Tâm sở hữu tịnh hảo – chánh thân chánh tâm
 41. Tâm sở hữu tịnh hảo – chánh ngữ 1,2

 42. Tâm sở hữu tịnh hảo – chánh nghiệp
 43. Tâm sở hữu tịnh hảo – chánh mạng
 44. Tâm sở hữu tịnh hảo – Bi
 45. Tâm sở hữu tịnh hảo – Tuỳ hỷ
 46. Tâm sở hữu tịnh hảo – Trí tuệ 1,2,3

 47. Phận sự của tâm