04. 4 pháp cột chắc (cattāro ganthā)

  1. Nhóm tham ác cột chắc (abhijjhā kāyagantha)
  2. Nhóm hiềm hận cột chắc (byāpāda kāyagantha)
  3. Nhóm giới cấm khinh thị cột chắc (sīlabbata-parāmāsa kāyagantha)
  4. Nhóm chấp đây là sự thật cột chắc” (idaṃ saccābhiniveso).