07. 07 Pháp ngủ ngầm (anusaya)

  1. Dục ái ngủ ngầm (kāmarāgānusaya).
  2. Hữu ái ngủ ngầm (bhavarāgānusaya).
  3. Phẫn nộ ngủ ngầm (paṭighānusaya).
  4. Ngã mạn ngủ ngầm (mānānusaya).
  5. Kiến Ngủ ngầm (diṭṭhānusaya).
  6. Hoài nghi ngủ ngầm (vicikicchānusaya).
  7. Vô minh ngủ ngầm (avijjānusaya).