003. 04 Chánh Cần (Caṭṭāra-sammappadhāna)

 1. Anuppannānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya vāyāmo
  Tinh tấn làm cho các ác bất thiện pháp chưa sanh không sanh khởi
 2. Upannānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyāmo
  Tinh tấn khắc phục những ác bất thiện pháp đaõ hay đang sanh
 3. Anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya vāyāmo
  Tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi
 4. Uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ bhiyyobhāvāya vāyāmo
  Tinh tấn duy trì phát triển những thiện pháp đã sanh hay đang sanh.