Tứ Như Ý (Caṭṭāra-iddhipāda)

* 4 căn bản thành tựu

_(())_

  1. Chandiddhipāda: Dục như ý
  2. Vīriyiddhipāda: Cần như ý
  3. Ciṭṭiddhipāda: Tâm như ý
  4. Vimaṃsiddhipāda: Trí như ý.

Câu hỏi:

Kính thưa Thượng Tọa! Con chưa phân biệt được Dục Trưởng và Dục Như Ý một cách rõ ràng (trong khi Chi pháp đều là tâm sở Dục), con kính Sư giảng rõ hơn.

Kính thưa Thượng Tọa! “Nguyện vọng hằng dẫn người đi”. Lời nguyện được như ý do thiện hạnh của chính mình hay do tốc lực tâm mạnh, hay do đối tượng mình làm phước? Con kính Thượng Tọa dạy thêm.

Kính thưa Sư! Tâm như ý làm cho điều phục tâm tốt hay điều phục tâm tốt sẽ đưa đến tâm như ý? Con chưa rõ lắm, Kính Sư giảng thêm!

Kính thưa Thượng Tọa! Tứ Như Ý có sắp xếp theo trình tự: Dục cần tâm thẩm không ạ? Và cả 4 Pháp này đều liên quan khắn khít với nhau để tiến lên bậc cao hơn? Con kính Sư dạy thêm!