7 Giác Chi (Satta Sambojjhaṅgā)

  1. Niệm giác chi (saṭi sambojjhaṅga)
  2. Trạch pháp giác chi (dhammavicaya sambojjhaṅga)
  3. Tấn giác chi (vīriya sambojjhaṅga)
  4. Hỷ giác chi (pīṭi sambojjhaṅga)
  5. Tịnh giác chi (passaddhi sambojjhaṅga)
  6. Ðịnh giác chi (samādhi sambojjhaṅga)
  7. Xả giác chi (upekkhā sambojjhaṅga).

Câu hỏi:

Kính thưa Thượng Tọa! Sư giảng thân viễn ly, xa lìa hội chúng vì hội chúng là trở ngại. Con nghĩ nếu không có hội chúng thì không phát triển Phật Pháp và cũng không giác tha được nhiều. Thưa Sư! Có phải hội chúng chỉ đáng sợ với người chưa đắc Đạo Quả, còn Đức Phật hay Thánh Tăng có cần hội chúng đông không thưa Thượng Tọa? Con kính Sư dạy thêm.

_(())_

Thưa Sư! Niệm giác chi và Tứ niệm xứ, có phải niệm giác chi bổ túc cho Tứ niệm xứ? Cả hai Pháp này về nền tảng căn bản có giống nhau điểm nào không ạ? Con kính Thượng Tọa giảng dạy thêm!

_(())_