03. 22 quyền (Bāvīsatindriyāni)

 1. Lạc quyền (sukhindriya)
 2. Khổ quyền (dukkhindriya)
 3. Hỷ quyền (somanassindriya)
 4. Ưu quyền (domanassindriya)
 5. Xả quyền (upekkhindriya)
 6. Tín quyền (saddhindriya)
 7. Tấn quyền (viriyindriya)
 8. Niệm quyền (satindriya)
 9. Định quyền (samādhindriya)
 10. Tuệ quyền (paññindriya)
 11. Nhãn quyền (cakkhindriya)
 12. Nhĩ quyền (sotindiriya)
 13. Tỷ quyền (ghānindriya)
 14. Thiệt quyền (jīvhindriya)
 15. Thân quyền (kāyindriya)
 16. Ý quyền (mānindriya)
 17. Nữ quyền (iṭṭhindriya)
 18. Nam quyền (purisindriya)
 19. Mạng quyền (jīvitindriya)
 20. Vị tri quyền (anaññātanassāmītindriya)
 21. Dĩ tri quyền (Aññindriya)
 22. Cụ tri quyền (Aññātāvindriya).