06. 18 giới (Aṭṭhārasadhātu)

           Nhóm 1:

 1. Nhãn giới (cakkhudhātu)
 2. Sắc giới (rūpadhātu)
 3. Nhãn thức giới(cakkhuviññāṇadhātu)
  Nhóm 2:
 4. Nhĩ giới (sotadhātu)
 5. Thinh giới (saddadhātu)
 6. Nhĩ thức giới (sotaviññāṇadhātu)
  Nhóm 3:
 7. Tỷ giới (ghānadhātu)
 8. Mùi giới (gandhadhātu)
 9. Tỷ thức giới (ghānaviññāṇadhātu)
  Nhóm 4:
 10. Thiệt giới (jīvhādhātu)
 11. Vị giới (rasadhātu)
 12. Thiệt thức giới (jīvhāviññāṇadhātu)
  Nhóm 5:
 13. Thân giới (kāyadhātu)
 14. Xúc giới (phoṭṭhabbadhātu)
 15. Thân thức giới (kāyaviññāṇadhātu)
  Nhóm 6:
 16. Ý giới (manodhātu)
 17. Pháp giới (dhammadhātu)
 18. Ý thức giới (manoviññāṇadhātu).