03. 04 sự thật

  1. Khổ Đế (Dukkhasacca)
  2. Tập Đế (Samudayasacca)
  3. Diệt Đế  (Nirodhasacca)
  4. Đạo Đế (Magga-sacca).

_(())_