Các chủ đề khác

Lưu ý:
* click vào dấu mũi tên để nghe trực tiếp hoặc click vào tên bài pháp để đến trang nội dung và nghe trực tiếp;
* click vào Các bài pháp khác hoặc đường dẫn sau để tải về:
https://onedrive.live.com/?id=CA6DD723DAEC603A%21143&cid=CA6DD723DAEC603A

*****

 1. 1 Pháp nhiều tác dụng
 2. 1 Pháp thấp kém (Tác ý không khéo)
 3. 1 Pháp thù thắng
 4. 2 hạng Tỳ Khưu
 5. 2 Hội chúng
 6. 2 huấn từ giải thoát
 7. 2 loại tín ngưỡng
 8. 2 Pháp tế độ
 9. 2 Pháp thấp kém
 10. 2 Pháp thù thắng
 11. 2 Pháp tôn kính
 12. 2 sự an lạc
 13. 2 sức mạnh
 14. 2 tranh sự
 15. 3 ảo tưởng
 16. 3 cách giữ Giới
 17. 3 chủ thuyết trước thời Đức Phật
 18. 3 hạng Bồ Tát
 19. 3 hạng Chư Thiên
 20. 3 hạng Đạo Sư
 21. 3 hạng người bịnh
 22. 3 hạng người giữ giới
 23. 3 hạng người như chữ viết
 24. 3 Pháp cao thượng
 25. 3 Pháp của người buôn bán
 26. 3 Pháp ngăn ngừa
 27. 3 Pháp thần thông
 28. 3 quan điểm trong thời Đức Phật
 29. 3 sự tầm cầu
 30. 3 thiên ma nữ
 31. 3 ví dụ của Bồ Tát
 32. 4 ác ngữ nghiệp
 33. 4 bậc Samôn
 34. 4 cách thực hành Pháp
 35. 4 cách thuyết Pháp của Đức Phật
 36. 4 điều thiện giới
 37. 4 điều thuận lợi cho nghiệp thiện trổ quả
 38. 4 hạng người
 39. 4 hạng người (Kinh Kandaraka)
 40. 4 hạng người (Kinh Thuận dòng)
 41. 4 hạng người (ví như trái cây)
 42. 4 hướng đi của người Phật tử
 43. 4 loại cúng dường
 44. 4 loại giới
 45. 4 loại nghiệp
 46. 4 loại vật thực
 47. 4 lợi ích của sự tụng kinh
 48. 4 lực
 49. 4 nguyện vọng (quyết định) balamật
 50. 4 nhân sinh sợ hãi
 51. 4 nhân tương ưng trí
 52. 4 Nhiếp Pháp
 53. 4 nơi động tâm
 54. 4 pháp làm tăng trưởng gia tộc
 55. 4 Pháp nhiều tác dụng
 56. 4 Pháp tác thành bậc Đại Tuệ
 57. 4 Pháp thù thắng
 58. 4 Pháp trợ đạo của người tại gia
 59. 4 Pháp trưởng
 60. 4 sức mạnh
 61. 4 sự cúng dường
 62. 4 trí tuệ cần sanh khởi (D. iii. 277)
 63. 4 Trưởng và 4 Như ý
 64. 5 cách thu thúc (Saṃvara)
 65. 5 Đại mộng
 66. 5 giai đoạn của ái tham
 67. 5 hạng người
 68. 5 loại ánh sáng
 69. 5 loại Pháp hành
 70. 5 Lợi điểm của nữ nhân
 71. 5 lợi ích của đi kinh hành (A.III.29)
 72. 5 lý do tìm tài sản của gia chủ
 73. 5 nguyên nhân khiến Diệu Pháp nhanh chóng suy tàn
 74. 5 nhân sinh tâm thiện
 75. 5 Pháp ái tham
 76. 5 Pháp bố thí
 77. 5 Pháp chói sáng
 78. 5 Pháp chúc mừng
 79. 5 Pháp của người gia chủ
 80. 5 Pháp của người Phật tử
 81. 5 Pháp đầy đủ
 82. 5 Pháp làm cho Diệu Pháp được trường tồn
 83. 5 Pháp sống an lạc
 84. 5 ví dụ về ngũ uẩn
 85. 6 Pháp thấp kém
 86. 7 Pháp sinh làm Đế Thích
 87. 7 trường hợp đức tin
 88. 8 điều kỳ diệu của biển
 89. 8 nguyên nhân được gọi là Như Lai
 90. 8 sức mạnh
 91. 10 lợi ích từ sự thuyết Pháp của Đức Phật
 92. 10 Pháp độ
 93. 10 Phạm hạnh
 94. 10 Pháp tác thành vị hộ trì
 95. 10 trí lực của Đức Phật (Sư Tử Hống Đại Kinh)
 96. 18 bất cộng Pháp (1, 2, 3, 4)
 97. 38 Pháp hạnh phúc:
  1. Nhận ra kẻ ác
  1. Không thân cận với kẻ ác
  3. Cúng dường bậc đáng cúng dường
  4. Ở trong xứ nên ở
  4. Ở xứ thuận lợi
  5. Phước để dành khi trước
  6. Giữ mình theo lẽ chánh
  11. Đức Phật với chữ Hiếu
  11. Phụng dưỡng mẹ cha
  11. Làm thế nào báo hiếu có kết quả tốt nhất
  12 & 13. Tiếp độ vợ con
  15. Bố thí balamật
  16. Hành theo Pháp
  17. Tế độ quyến thuộc
  19. Ngăn ngừa tội lỗi
  20. 6 nguy hại của uống rượu
  21. Không dễ duôi trong Pháp
  22. 2 Pháp tôn kính
  23. Nết hạnh khiêm nhượng
  24. Pháp tri túc
  25. Sự biết ơn
  26. Tuỳ thời nghe Pháp
  28. Người dễ dạy
  29. Hạnh phúc khi gặp Samôn
  29. Thấy các bậc Samôn
  37. Thiêu đốt phiền não
 98. Ai làm ai nhận
 99. Bậc Tín Hạnh
 100. Bát đoán Phật Ngôn
 101. Bồ Tát ước nguyện
 102. Các loại hỷ lạc
 103. Cận sự nữ Kalī
 104. Cận y duyên
 105. Cảnh trưởng duyên
 106. Chủ lễ dâng y Kathina
 107. Chữ Thọ trong Phật Giáo
 108. Chúng sinh
 109. Chúng sinh tồn tại do pháp hành
 110. Con đường nguy hiểm (có 5 điều tai hại)
 111. Dâng Y tắm mưa
 112. Đặc tính người tỉnh giác
 113. Đến với gia đình
 114. Điều khó làm trong Pháp Luật này
 115. Điều phục tâm
 116. Đức Phật và chữ hiếu 1, 2

 117. Đức Phật và người làm ruộng
 118. Đừng khinh thường
 119. Hành theo Pháp
 120. Hành trình của người có đức tin
 121. Hạnh viễn ly
 122. Hào quang của Đức Phật
 123. Hổ thẹn và ghê sợ với Pháp thiện
 124. Hồi hướng chư thiên
 125. Hương thần (gandhabba)
 126. Khó sinh làm người
 127. Không bịnh là lợi tối thắng


 128. Khổ thân đừng khổ tâm
 129. Kiết giới Sima
 130. Kinh Ambattha
 131. Kinh Bẫy mồi
 132. Kinh Chuyển Pháp Luân
 133. Kinh con rắn (Phẩm Rắn Ðộc S.iv,172)
 134. Kinh Kandaraka (4 hạng người)
 135. Kinh Không Già
 136. Kinh Mật Hoàn
 137. Kinh Thừa Tự Pháp
 138. Kinh Thuận dòng (4 hạng người)
 139. Làm bạn với thiện
 140. Lịch sử cây Giác Ngộ
 141. Lợi ích của hiện tại
 142. Lợi ích dùng cháo buổi sáng
 143. Năng lực phước báu
 144. Năng lực thần thông
 145. Ngài Nanda
 146. Ngài Pukkusati
 147. Ngài Raṭṭhapāla
 148. Ngài Uttara – Pháp 4 chi
 149. Ngài Xálợiphất
 150. Nghe Pháp với vô tham
 151. Nghi thức lễ bái
 152. Nghi thức trong Phật Giáo Nam Truyền
 153. Nghiệp và Quả
 154. Nghiệp cấp dưỡng
 155. Nghiệp: Chánh kiến về nghiệp
 156. Nghiệp: công năng của nghiệp
 157. Nghiệp: Hiện báo nghiệp
 158. Nghiệp: phân biệt nhân quả và nghiệp báo
 159. Nghiệp: phân theo sức mạnh
 160. Nghiệp: Tìm hiểu về nghiệp
 161. Nghiệp: vài đặc điểm của nghiệp và quả nghiệp
 162. Ngũ ma
 163. Người đóng xe
 164. Người nông dân thiện xảo
 165. Người tri ơn và biết ơn
 166. Nhóm 7 đồng sanh với Bồ Tát trong cùng một ngày
 167. Niệm ân đức Phật
 168. Niềm tin và trí tuệ
 169. Phân biệt ý nghĩa Trí và Tuệ
 170. Pháp Chế Định
 171. Pháp bất thiện diệt Pháp bất thiện
 172. Pháp của người hộ pháp
 173. Pháp dẫn đến thành công
 174. Pháp đưa đến tổn giảm
 175. Pháp giúp người nữ trở thành người nam
 176. Pháp khởi lên kiết sử
 177. Pháp tác thành bậc Trưởng lão
 178. Pháp tác thành vị hộ trì
 179. Pháp thiện theo Tam Tạng
 180. Pháp tránh khỏi tai nạn
 181. Pháp trừ hiềm hận
 182. Phước để dành khi trước
 183. Phước phục vụ
 184. Phước quét Bảo Tháp
 185. Phước tụng kinh
 186. Phương pháp làm tăng trưởng phước
 187. Phương pháp thành công
 188. Sự cúng dường
 189. Sự du hành
 190. Sự mong đợi của cha mẹ có trí tuệ
 191. Sự nhu nhuyễn tâm
 192. Sư Tử Hống Đại Kinh (10 trí lực của Đức Phật)
 193. Sự tu thiền
 194. Tâm an tịnh
 195. Tầm cầu tài sản và thụ hưởng
 196. Tập hành duyên
 197. Thánh tích Balanại
 198. Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn!
 199. Thích nghi trong cuộc sống 1,2

 200. Thiền
 201. Thông thạo trong tiến hoá
  Thông thạo trong thoái hoá
  Thông thạo trong phương cách
 202. Tu tập giới uẩn

  Giới
 203. Tu tập tuệ uẩn
 204. Tù và bằng vỏ ốc
 205. Tuỳ phiền não
 206. Vài đặc điểm của nghiệp và quả nghiệp
 207. Vị tôn chủ (Tương Ưng Chư Thiên)
 208. Vô minh
 209. Vô sân với tu tập
 210. Vua trời Đế Thích
 211. Ý nghĩa cầu siêu
 212. Ý nghĩa chữ Atta
 213. Ý nghĩa hồng danh Bhagavā (Thế Tôn)
 214. Ý nghĩa hồng danh Sugato (Thiện Thệ)
 215. Ý nghĩa Pháp học và Pháp hành
 216. Ý nghĩa rằm tháng giêng
 217. Ý nghĩa rằm tháng 6
 218. Ý nghĩa sự biết đủ
 219. Ý nghĩa xuất gia