Paṭṭhāna (Bộ Vị trí)

Lưu ý:
* click vào dấu mũi tên để nghe trực tiếp hoặc click vào tên bài pháp để đến trang nội dung và nghe trực tiếp;
* click vào  24 Duyên hoặc đường dẫn sau để tải về: https://onedrive.live.com/redir?resid=CA6DD723DAEC603A!835&authkey=!AKWVqhMGHX1a9LA&ithint=folder%2cmp3

*****

Giới thiệu

 1. Nhân duyên (hetupaccayo)
 2. Cảnh duyên (ārammaṇapaccayo)
 3. Trưởng duyên (adhipatipaccayo)
 4. Vô gián duyên (anantarapaccayo)
 5. Đẳng vô gián duyên (samanantarapaccayo)
 6. Đồng sinh duyên (sahajātapaccayo)
 7. Hỗ tương duyên (aññamaññapaccayo)
 8. Y duyên (nissayapaccayo)
 9. Cận y duyên (upanissayapaccayo) mới cập nhật (13.02.2016)!!!
 10. Tiền sinh duyên (purejātapaccayo)
 11. Hậu sinh duyên (pacchājātapaccayo)
 12. Tập hành duyên (āsevanapaccayo)
 13. Nghiệp duyên (kammapaccayo)
 14. Quả duyên (vipākapaccayo)
 15. Vật thực duyên (āhārapaccayo)
 16. Quyền duyên (indriyapaccayo)
 17. Thiền duyên (jhānapaccayo)
 18. Đạo duyên (maggapaccayo)
 19. Tương ưng duyên (sampayuttapaccayo)
 20. Bất tương ưng duyên (vippayuttapaccayo)
 21. Hiện hữu duyên (atthipaccayo)
 22. Bất hiện hữu duyên (natthipaccayo)
 23. Ly duyên (vigatapaccayo)
 24. Bất ly duyên (avigatapaccayoti)