Kinh Pháp Cú (online)

Lưu ý:
* click vào tên các Phẩm dưới đây để vào nghe trực tiếp
* các đường dẫn để tải mp3:
1. Kinh Pháp Cú (online)
   2. https://sites.google.com/site/chanhminhtk/ 

*****

 1. Phẩm Song Yếu: 3, 7, 8, 10, 14, 16
 2. Phẩm Không Phóng Dật: 24, 26
 3. Phẩm Tâm (Cittavaggo): 38
 4. Phẩm Hoa (Pupphavaggo): 44 (1,2), 46, 56, 58
 5. Phẩm Ngu (Bālavaggo):  62, 64, 68
 6. Phẩm Hiền Trí (Paṇḍitavaggo): 82, 88
 7. Phẩm A-La-Hán (Arahantavaggo): 92, 94
 8. Phẩm Ngàn (Sahassavaggo) 100, 103, 106, 109, 109 (1,2,3,4,5), 112, 113, 114
 9. Phẩm Ác (Pāpavaggo): 118, 121, 124
 10. Phẩm Hình Phạt (Daṇḍavaggo): 130, 132, 138, 141, 144
 11. Phẩm Già (Jarāvaggo): 146, 155
 12. Phẩm Tự Ngã: 163
 13. Phẩm Thế Gian (Lokavaggo): 169, 175
 14. Phẩm Phật Đà (Buddhavaggo): 181, 187, 193
 15. Phẩm An Lạc (Sukhavaggo): 199, 204, 205
 16. Phẩm Hỷ Ái (Piyavaggo): 213, 217, 219
 17. Phẩm Phẫn Nộ (Kodhavaggo): 223, 225, 229
 18. Phẩm Cấu Uế (Malavaggo): 235, 247, 253
 19. Phẩm Pháp Trụ (Dhammaṭṭhavaggo): 259, 265, 271
 20. Phẩm Đạo (Maggavaggo): 279, 283, 285, 286, 288
 21. Phẩm Tạp Lục (Pakiṇṇakavaggo): 291, 292, 293, 294, 297, 299, 303, 305
 22. Phẩm Địa Ngục (Nirayavaggo): 310, 311, 315, 316
 23. Phẩm Voi (Nāgavaggo): 321, 322, 327, 333
 24. Phẩm Tham Ái: 334, 335, 339, 343, 345, 349, 351, 355
 25. Phẩm Tỳ Kheo: 363, 369, 375, 379, 381
 26. Phẩm Bàlamôn: 385, 387, 393, 397, 399, 405, 409, 411, 416, 417, 423