Kinh Pháp Cú

Lưu ý:
* click vào dấu mũi tên để nghe trực tiếp ;
* các đường dẫn để tải mp3:
   1. Kinh Pháp Cú (lớp học)
2. https://onedrive.live.com/?id=CA6DD723DAEC603A%21984&cid=CA6DD723DAEC603A
   3. https://sites.google.com/site/chanhminhtk/

*****

01. Phẩm Song Yếu

PC 005

PC 007 & 008

7. “Ai sống nhìn tịnh tướng,
không hộ trì các căn,
ăn uống thiếu tiết độ,
biếng nhác, chẳng tinh cần.
Ma uy hiếp kẻ ấy,
như cây yếu trước gió “.
Subhānupassiṃ viharantaṃ,
indriyesu asaṃvutaṃ;
Bhojanamhi cāmattaññuṃ,
kusītaṃ hīnavīriyaṃ;
Taṃ ve pasahati māro,
vāto rukkhaṃva dubbalaṃ.
8. “Ai sống quán bất tịnh,
Khéo hộ trì các căn,
ăn uống có tiết độ,
có lòng tin, tinh cần,
Ma không uy hiếp được,
Như núi đá, trước gió”
Asubhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu susaṃvutaṃ;
Bhojanamhi ca mattaññuṃ, saddhaṃ āraddhavīriyaṃ;
Taṃ ve nappasahati māro, vāto selaṃva pabbataṃ.