Vi Diệu Pháp nâng cao

I) HỢP ĐỒNG:

 1. Tâm và tâm sở phối hợp / Thời / Tánh / Giống
 2. 12 hạng người
 3. 4 sự thật
 4. 5 uẩn (Pañcakkhandhā)
 5. 12 xứ (Dvādasāyatanā)
 6. 18 giới (Aṭṭhārasadhātu)
 7. Thọ hợp đồng
 8. Nhân hợp đồng
 9. Môn hợp đồng
 10. 6 vật
 11. Cảnh hợp đồng
 12. 31 cõi
 13. Quán thọ trong thọ

II) BẤT THIỆN TẬP YẾU

 1. 4 Pháp ô nhiễm (cattāro āsavā)
 2. 4 giòng nước mạnh – bộc lưu (cattāro oghā)
 3. 4 pháp cột cứng (cattāro yogā)
 4. 4 pháp cột chắc (cattāro ganthā)
 5. 4 pháp nắm giữ (Cattāro upādānā)
 6. 6 pháp chướng ngại (chanīvaraṇā)
 7. 7 pháp ngủ ngầm (satta anusayāni)
 8. 10 sợi dây trói buộc (Dasa saṃyojanāni)
 9. 10 Pháp phiền não (dasa kilesāni).

III) HỖN HỢP TẬP YẾU

 1. 7 chi thiền (satta jhānaṅgāni)
 2. 12 chi đạo (dvādasa maggagaṅgāni)
 3. 22 quyền (bāvīsatindriyāni)
 4. 5 Quyền
 5. 9 lực (navabalāni) (1,2)
 6. 4 Trưởng (cattāro adhipati)
 7. 4 Vật thực

IV) GIÁC PHẦN TẬP YẾU

 1. 4 Niệm Xứ (Caṭṭāra-satipaṭṭhāna)
 2. Tỉnh giác
 3. 4 Chánh Cần (Caṭṭāra-sammappadhāna)
 4. 4 Như Ý (Caṭṭāra-iddhipāda)
 5. 7 Giác Chi (Satta Sambojjhaṅgā)