Chuyện tiền thân (Jātaka)

447. Mahādhammapālajātakaṃ
           102. Pháp gìn giữ người hành Pháp

%d bloggers like this: