Kathāvatthu (Bộ Ngữ Tông)

tải về tại đây

 1. Giới thiệu

 2. Các kỳ Kết tập Tam Tạng 3. Luận điểm 1 – Puggalakathā (Những luận cứ  về quan điểm có chân ngã):
  1. Suddhasaccikaṭṭho (Không lẫn lộn sự thật cao tột)
   1. Anulomapaccanīkaṃ (Thuận tùng đối nghịch)
   2. Paccanīkānulomaṃ (Đối chiếu thuận tùng)
    (Ka) okāsasaccikaṭṭho
   3. (Ka) kālasaccikaṭṭho
   4. (Ka) avayavasaccikaṭṭho
  2. Paccanīkānulomaṃ (Đối chiếu thuận tùng)
  3. (Kha) kālasaccikaṭṭho
  4. (Kha) avayavasaccikaṭṭho
  5. Suddhikasaṃsandanaṃ
  6. Opammasaṃsandanaṃ
  7. Catukkanayasaṃsandanaṃ
  8. Lakkhaṇayuttikathā
  9. Vacanasodhanaṃ
  10. Paññattānuyogo
  11. Gatianuyogo (Cật vấn nơi đến)
  12. Upādāpaññattānuyogo (Nương theo chế định cật vấn)
  13. Purisakārānuyogo
  14. Abhiññānuyogo
  15. Ñātakānuyogādi
  16. Ñātakānuyogādi
  17. Ñātakānuyogādi
  18. Ñātakānuyogādi
  19. Paṭivedhānuyogo
  20. Saṅghānuyogo
  21. Saccikaṭṭhasabhāgānuyogo
 4. Luận điểm 2 – Parihānikathā
 5. Luận điểm 3